ผู้ผลิตรายใหญ่ระดับประเทศ เดินหน้าจัดระบบคิวลำเลียงสินค้าด้วย RFID

เดินหน้าจัดระบบคิวลำเลียงสินค้าด้วย RFID: การพัฒนาในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารสัตว์

ผู้ผลิตรายใหญ่ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารสัตว์แบบครบวงจรระดับประเทศ เดินหน้าจัดระบบคิวลำเลียงสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID ร่วมพัฒนาโปรแกรมโดยบริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด ที่ออกแบบระบบให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการบริหารจัดการคิวรถขนส่ง เริ่มต้นตั้งแต่การวางระบบนัดรับสินค้าที่หน้าโรงงานล่วงหน้า  เมื่อมาถึงก่อนเวลา การลงทะเบียนระบุตัวตนคนขับรถ ทะเบียนรถ บริษัทฯขนส่ง รวมถึงรายการอาหารสัตว์ที่มารับ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกผ่านระบบ RFID ที่ติดอยู่บนตัวรถ

เมื่อรถเคลื่อนผ่านไปยังขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การเชื่อมต่อกับระบบเครื่องชั่งตัวรถแบบดิจิทัลเพื่อตรวจสอบน้ำหนัก ก่อนโหลดและหลังโหลดสินค้า การเชื่อมต่อกับระบบ Kiosk เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า และการเลือกจัดวางอาหารสัตว์ตามตำแหน่งของรถที่ต้องการได้เอง  การเชื่อมต่อกับระบบ Scada ในการสั่งจ่ายอาหารสัตว์ รวมถึงการจัดคิวรถรอโหลด การตรวจสอบความถูกต้องของรถ ก่อนผ่าน Gate เพื่อโหลดอาหารสัตว์  ทั้งนี้ระบบ RFID ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

Share to everyone