Decarbonization คืออะไร?

การลดก๊าซคาร์บอน หรือ Decarbonization หมายถึงกระบวนการลดหรือกำจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยส่วนใหญ่เป็นผ่านการเผาไหม้เชื้อเพลิงหินถ่าน, น้ำมัน, และก๊าซธรรมชาติ การปล่อยออกของก๊าซคาร์บอนในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่ในการสร้างปัจจัยสำคัญที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภาวะ หรือ global warming

วัตถุประสงค์หลักของการลดคาร์บอนคือ:

1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: โดยการเปลี่ยนจากการใช้งานแหล่งพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนมากขึ้น การลดการปล่อยคาร์บอนมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ

2. บรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การลดการปล่อยก๊าซคารบอนเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงและบ่อยขึ้น และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล

3. การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน: มักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงหินถ่านไปเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานความร้อนใต้ดิน ซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในระหว่างการผลิตไฟฟ้า

4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการขนส่ง อาคาร และอุตสาหกรรม ถือเป็นอีกแง่มุมที่สำคัญของการลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งจะช่วยลดความต้องการพลังงานและส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

5. ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน: การลดการปล่อยคาร์บอนอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เกษตรกรรม และการขนส่ง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

6. ส่งเสริมเทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญของความพยายามในการลดคาร์บอน ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า การดักจับและกักเก็บคาร์บอน และอื่นๆ

7. มาตรการด้านนโยบายและกฎระเบียบ: รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศมักมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการลดการปล่อยคาร์บอนผ่านนโยบาย สิ่งจูงใจ และกฎระเบียบที่ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

การลดคาร์บอนถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการกับความจำเป็นเร่งด่วนในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจำกัดภาวะโลกร้อนให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับโลกและผู้อยู่อาศัยในโลก ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ประชาคมโลกแสวงหาหนทางในการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและการลดคาร์บอนมากขึ้น

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจการลดคาร์บอนกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ภาคธุรกิจไม่อาจละเลย Easetrack จึงต้องเตรียมความพร้อมในการปรับแผนธุรกิจและกระบวนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโลกและนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 

Share to everyone