สัมมนาส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี

4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอโนมา

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ “ส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode”

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยี RFID และ Barcode มาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงานทางบริษัทได้นำ โปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) และโปรแกรมติดตามและเรียกดูสถานะของแท่นวางและรถยกในกระบวนการ (Smart Forklift Smart Pallet) มาร่วมสัมมนาในงานด้วย

 

Share to everyone