Logistics Management คืออะไร ต่างจาก Supply Chain Management อย่างไร

 

Logistics Management and Supply Chain Management

การจัดการ Supply Chain และการจัดการโลจิสติกส์ บางครั้งอาจมีความสับสนและใช้แทนกันได้ แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการเหล่านี้เป็น 2 ลักษณะ ซึ่ง Supply Chain หมายถึง เครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ไปยังลูกค้า แต่ในทางกลับกัน การจัดการโลจิสติกส์ คือการประสานงานและการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและเป็นส่วนหนึ่งของ Supply Chain

การจัดการโลจิสติกส์มุ่งเน้นไปที่การจัดการในการดำเนินงานประจำวัน ซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายขององค์กร โดยจุดมุ่งหมายหลักของการจัดการโลจิสติกส์ คือการจัดสรรทรัพยากรในปริมาณที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับไปยังสถานที่ตั้งในสภาพที่เหมาะสม ในขณะที่การส่งมอบให้กับลูกค้าภายในหรือภายนอกเป็นไปอย่างถูกต้อง

 

Logistics Management คืออะไร ? 

เดิมทีเป็นคำศัพท์ทางทหารหมายถึงการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และเสบียงไปยังกองทหาร แต่ในปัจจุบันโลจิสติกส์ เป็นชื่อที่กำหนดให้กับส่วนขององค์กรที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรตาม Supply Chain ซึ่งต้องมีการประสานงาน และการสร้างความมั่นใจว่าวัสดุและบุคลากรทั้งหมดอยู่ในสถานที่ที่ถูกต้อง และในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจดำเนินไปอย่างถูกต้อง

 

Supply Chain Management คืออะไร ? 

การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เป็นกระบวนการในการวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยังลูกค้า หรือจากการผลิตไปยังการจำหน่าย โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าในทุกขั้นตอนของโซ่อุปทาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณค่ามากที่สุดในตลาด

 

 

การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management):

  1. ความสำคัญและบทบาท: Logistics Management เน้นไปที่การจัดการกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบในกระบวนการผลิตและการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญกับการจัดการการคลังสินค้า การจัดส่ง การบรรทุก และการจัดการความสัมพันธ์กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  2. ระบบงานและความรวดเร็ว: Logistics Management มุ่งเน้นการจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีและการวางแผนที่ดี
  3. ฟังก์ชันหลัก: ฟังก์ชันหลักของ Logistics Management รวมถึงการวางแผนและการจัดการคลังสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การควบคุมคุณภาพ การบรรทุก การจัดส่ง และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

 

การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management):

  1. ภาพรวมของโซ่อุปทาน: Supply Chain Management เน้นไปที่การจัดการกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่ง และการบริการหลังการขาย
  2. มุมมองรวมโดยเฉพาะ: Supply Chain Management มุ่งเน้นการรวมกลุ่มและการทำงานร่วมกันของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภค เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพ
  3. ความสัมพันธ์ในโซ่อุปทาน: Supply Chain Management เน้นการควบคุมกระบวนการและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดส่ง การเก็บรักษาสินค้า และการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

 

ความแตกต่าง:

  • Logistics Management เป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทาน โดยการเน้นไปที่กระบวนการการขนส่งและคลังสินค้า ในขณะที่ Supply Chain Management เน้นไปที่การจัดการทั้งหมดของโซ่อุปทานรวมถึงการควบคุมและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ และการบริการหลังการขาย
  • Logistics Management เน้นการจัดการในส่วนของโปรเซสซ์ของธุรกิจ ในขณะที่ Supply Chain Management เน้นการควบคุมและการจัดการในทุกขั้นตอนของการผลิตและการจัดส่งสินค้า

 

โดยสรุป การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโซ่อุปทาน แต่ Supply Chain Management เป็นการจัดการทั้งหมดของโซ่อุปทานที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและการควบคุมทั้งหมดของกระบวนการในการผลิตและการจัดส่งสินค้า

 

ที่มา: Logisticriverplus

Share to everyone