โปรแกรมบริหารจัดการเวลาพนักงาน

ระบบ Time Attendant เป็นโปรแกรมที่ใช้ใน การเก็บค่าในการ Scan ลายนิ้วมือเพื่อเก็บรายละเอียดของบุคคลในบริษัทและยังสามารถใช้ควบคู่ ไปกับเครื่องรูดบัตร โดยบันทึกเวลาเข้า-ออก เพื่อนำไปคำนวณ เวลาทำงาน เช่น ขาด ลา มาสาย หรือทำงานล่วงเวลาซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้คู่ กับโปรแกรม Payroll (โปรแกรมคำนวณเงินเดือน )

Icon

รองรับการจัดการในหลายๆ แผนก

Icon

สามารถคำนวนค่าล่วงเวลา (OT)

Icon

สามารถดูรายงานรายบุคคลได้

Icon

รองรับการอัพโหลดไฟล์จากเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ

Icon

ตั้งค่าวันหยุดของบริษัทได้

รายงานแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติของโปรแกรม

 • รองรับการบันทึก และคำนวณเวลา เข้าออกงานของพนักงานรายบุคคล เช่น การมาสาย การลา และการขาดงาน
 • ใช้งานร่วมกับเครื่องรูดบัตรหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นที่รองรับ
 • สร้างรายงานต่างๆ เช่น ใบบันทึกเวลา รายงาน OT และรายงานการขาดงาน ฯลฯ
 • อนุญาตให้ตั้งเงื่อนไขแบบกำหนดเองได้
 • คำนวณค่าล่วงเวลาและสร้างรายงานตามเงื่อนไขดังกล่าว
 • สามารถนำเข้าข้อมูล ไปยังฐานข้อมูลกลาง เพื่อประมวลผลรวม
 • ประมวลผลเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าออกงานโดยอัตโนมัติ
 • ช่วยในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • กรองและแก้ไขข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • อนุญาตให้มีการหักค่าล่วงเวลาและการมาสายแบบละเอียด
 • รองรับเงื่อนไขพิเศษสำหรับกะงานข้ามเที่ยงคืน
 • รองรับการทำงานในหลายกะ อัตโนมัติ
 • ทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบบัญชีเงินเดือน

ระบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน

 • ออกแบบมาเพื่อทำงานในรูปแบบ windows application 
 • ทำงานในรูปแบบ On Cloud Service DB และบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลกลางโดยตรงทันที
 • ช่วยให้สามารถติดตามเวลาเข้า-ออกของพนักงานในแต่ละแผนกย่อยได้อย่างละเอียด
 • รองรับการถ่ายโอนงานระหว่างแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและจัดการปริมาณงานที่เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด
 • อนุญาตให้สร้างรายงานตามช่วงเวลา แผนก หรือพนักงานแต่ละคน
 • ช่วยให้ผู้จัดการใช้ข้อมูลพนักงานสำหรับการบัญชีต้นทุนสำหรับแผนกต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานที่ทำงานข้ามแผนก

รายงานประจำวัน:

 • ประมวลผลการจัดเรียงข้อมูลตามเวลา รหัสพนักงาน หรือแผนก
 • คุณลักษณะการค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ
 • ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเวลาทำงาน
 • คำนวณค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยงโดยอัตโนมัติ
 • การคำนวณการมาสายและการออกก่อนเวลาเพื่อหักเงินเดือน
 • การคำนวณการขาดงานโดยอัตโนมัติ
 • รายงานสรุปค่าเบี้ยเลี้ยงโดยสามารถเลือกจ่ายเป็นรายบุคคลหรือรายแผนกได้
 • ความสามารถในการบันทึกการลาของพนักงาน
 • ความสามารถในการนำเข้าข้อมูลจากการบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน
 • การประมวลผลชั่วโมงการทำงานของพนักงาน รวมถึงการตรวจจับข้อผิดพลาดและ
 • การเรียงลำดับ (เช่น การปัดเป็นเลขคี่ ช่องว่างของเวลา)
 • ความสามารถในการปรับเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานของพนักงานภายในช่วงที่กำหนด
 • คำนวณการทำงานล่วงเวลาโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ระบุ พร้อมตัวเลือกในการบันทึกหรือลบข้อมูล
 • การคำนวณการขาดงานของพนักงาน
 • การบันทึกประเภทการลาของพนักงานและสถานะการหักค่าจ้างที่เกี่ยวข้อง

รายงานพนักงาน:

 • ความสามารถในการสร้างรายงานบัญชีชั่วโมงทำงาน
 • ความสามารถในการสร้างรายงานสรุปการขาดงาน มาสาย รายเดือน
 • รายงานการทำงานล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง
 • รายงานเบี้ยเลี้ยง.
 • รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง การขาดเรียน การมาสาย
 • ความสามารถในการสร้างรายงานสรุปประจำเดือน
 • ความสามารถในการสร้างรายงานสรุปประจำปี
 • ความสามารถในการสร้างรายงานบัญชีชั่วโมงการทำงานของพนักงาน
 • การแสดงชั่วโมงการทำงานของพนักงานและการเข้างานล่วงเวลาหรือเข้างานก่อนเวลา
 • รายงานข้อมูลเวลาเข้า-ออกของพนักงาน
 • รายงานข้อมูลการทำงานของพนักงานเป็นรายบุคคล

การกำหนดค่าโปรแกรม

 • กำหนดเวลาทำงานและพักกลางวัน
 • กำหนดวันหยุดของบริษัท เช่น วันขึ้นปีใหม่
 • กำหนดจำนวนวันสำหรับการลาแต่ละประเภท เช่น สามวันสำหรับการลากิจส่วนบุคคล กำหนดเงื่อนไขสำหรับค่าล่วงเวลา เช่น จำนวนชั่วโมงและอัตรา
 • กำหนดเงื่อนไขหักเงินมาสาย
 • กำหนดเงื่อนไขหักเงินพิเศษกรณีมาสาย
 • ตั้งค่าเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานโดยอัตโนมัติ
 • ปรับแต่งรูปแบบการคำนวณ เช่น คำนวณ OT ตามการกำหนดค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน
 • จัดกลุ่มพนักงานให้ทำงานในช่วงเวลาที่กำหนด
 • กำหนดเวลาทำงานพื้นฐานสำหรับพนักงานแต่ละคน
 • เลือกวันทำงานเฉพาะสำหรับพนักงานแต่ละคน
 • กำหนดว่าบาร์โค้ดของพนักงานจะเหมือนกับรหัสพนักงานหรือไม่
 • ระบุว่าพนักงานคนใดได้รับอนุญาตให้คำนวณโอทีและพนักงานคนใดมาสายได้
 • กำหนดวันหยุดบริษัทสำหรับพนักงานแต่ละคน
 • กำหนดประเภทของการลางานได้เอง
 • กำหนดจำนวนวันลาของพนักงานแต่ละคนและการลาแต่ละประเภท
 • ระบุพนักงานที่มีหน้าที่คำนวณโอที
 • กำหนดพนักงานที่ได้รับอนุญาตให้คำนวณการเข้างานสาย
 • กำหนดตารางวันลาประจำปีของพนักงานภายในองค์กร
 • ระบุสิทธิของพนักงานแต่ละคนในการลาประเภทต่างๆ
 • กำหนดระยะเวลาผ่อนผันในการคำนวณโอที เช่น เริ่มนับเวลา 17.30 น. และรวมระยะเวลาผ่อนผัน 30 นาที ระยะเวลาผ่อนผันของพนักงานแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป และแต่ละช่วงผ่อนผันอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
 • รองรับการกำหนดจำนวนเงินที่พนักงานจะได้รับจากการทำงาน OT โดยพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงการทำงาน
 • กำหนดเงื่อนไขการคำนวณการเข้างานสาย เช่น เริ่มนับเวลาไหนและอนุญาตให้เข้างานสายได้กี่นาที
 • กำหนดเงื่อนไขการคำนวณค่าปรับการมาสาย เช่น คิดค่าบริการ 10 นาทีแรก 10 บาท และ 20 บาท ต่อทุก 10 นาทีถัดไป
 • ให้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติไปยังระบบโปรแกรมเงินเดือน