Time Attendance System |T.A.S. (ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน)

       Time Attendance System เป็นโปรแกรมเก็บข้อมูลบุคลากรภายในองค์กรด้วยวิธีสแกนลายนิ้วมือ และบันทึกเวลาเข้า-ออกงานผ่านเครื่องรูดบัตร เพื่อนำไปคำนวณเวลาทำงาน เช่น ขาด ลา มาสาย หรือทำงานล่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้คู่กับโปรแกรมคำนวณเงินเดือน โดยภายในโปรแกรมมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้


จุดเด่นของโปรแกรม

 • ระบบช่วยให้การพัฒนาและบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรให้เป็นเรื่องง่าย

 • มี “ระบบประมวลผล” เวลาทำงานโดยอัตโนมัติ

 • สามารถใช้ควบคู่ไปกับเครื่องรูดบัตรหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้

 • รองรับการคำนวณเวลาการทำงาน เช่น การมาสาย ลา หรือการขาดงาน เป็นต้น

 • ทำการคิดคำนวณค่าล่วงเวลา พร้อมออกรายงานได้

 • รายงานสรุปยอด ประจำวัน และพนักงานด้านต่าง ๆ

 • สามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ตรงตามต้องการ

 • กำหนดเงื่อนไขการให้ OT และการหักเงินมาสายได้อย่างละเอียด

 • มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับการออกงานดึก

 • รองรับการทำงานข้ามเที่ยงคืน

 • สามารถนำข้อมูลจากนอกระบบ เข้าสู่โปรแกรมได้

 • มีตัวช่วยกรองและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกเวลาที่ใช้ง่ายและรวดเร็ว

 • ทำงานคู่กับระบบ Payroll เป็นอย่างดี


ระบบบันทึกเวลาพนักงาน

 • ตัวระบบถูกออกแบบให้ใช้งานกับอุปกรณ์มือถือ (Tablet Android) ซึ่งมีราคาถูกแต่ใช้งานได้เป็นอย่างดี

 • ทำงานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย และบันทึกข้อมูลตรงไปยังฐานข้อมูลกลางทันที

 • ตรวจสอบจำนวนพนักงาน รวมถึงเวลาเข้า-ออกงานในแต่ละแผนกย่อยได้อย่างละเอียด

 • รองรับการโยกย้ายงานระหว่างแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สำหรับ “ผู้บริหาร”  นำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลความสามารถของพนักงาน เพื่อสะท้อนถึงต้นทุน การวางแผน และการบริหารงานอย่างเหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างสูงสุด                                                เช่น เลือกดูรายงานแบบระบุช่วงเวลา แผนก หรือรายบุคคล ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนของแต่ละแผนก และพนักงานที่ถูกย้ายข้ามแผนกไปมา จนนำไปบริหารจัดการในเรื่องต้นทุนค่าแรงทางตรง และวางแผนสายการผลิตได้อย่างเหมาะสม

รายงานประจำวัน

 • กำหนดการจัดเรียงข้อมูล

 • ทำการค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ

 • กำหนดและแก้ไขเวลาทำงานให้พนักงานได้

 • คำนวณค่าล่วงเวลาและ Allowance ได้โดยอัตโนมัติ

 • คำนวณการมาสาย – ออกก่อน เพื่อนำไปใช้ในการหักเงินได้

 • คำนวณการขาดงานได้โดยอัตโนมัติ

 • ทำสรุป Allowance โดยเลือกได้ว่า “จ่ายรายบุคคลหรือตามแผนก”

 • ทำการบันทึกการลางานได้

 • นำเข้าข้อมูล “การรูดบัตรของพนักงาน” ได้

 • ประมวลผลเวลาทำงานของพนักงาน โดยการจัดเรียงและตรวจจับโกหกหรือการโกงระบบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ตรวจจับบุคคลที่รูดบัตรเป็นจำนวนคี่ ตรวจจับบุคคลที่รูดบัตรห่างกันไม่เกิน 10 นาที เป็นต้น

 • คำนวณ OT ให้แก่พนักงาน โดยกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการคำนวณ ทั้งนี้ สามารถเลือกระหว่าง “ลบ หรือ บันทึก” ข้อมูลการคำนวณ

 • คำนวณการขาดงานของพนักงานได้

 • ทำการเก็บบันทึกตามประเภทการลาของพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อการหัก-ไม่หักเงิน

รายงานพนักงาน

 • รายงานสรุปยอดประจำเดือนได้ โดยแสดงตัวเลขเป็นจำนวนเงิน

 • รายงานสรุปยอด ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา การหยุดงาน การมาสาย และAllowance

 • รายงานสรุปประจำเดือนได้

 • รายงานสรุปประจำปีได้

 • รายงานบัญชีการลงเวลาทำงานของพนักงานได้

 • รายงานค่าล่วงเวลา

 • รายงาน Allowance Report ได้

 • รายงานตารางการทำงานของพนักงานทั้งหมดได้

 • แสดงเวลาทำงานหรือข้อมูลมาสายของพนักงานได้

 • รายงานสรุปลา-ขาดโดยคิดคำนวณเงินที่จะหักพนักงานออกมาให้ได้

 • รายงานข้อมูลการทำงานของพนักงานแต่ละบุคคลได้

 • รายงานข้อมูลเวลาเข้าออกของพนักงานได้


การตั้งค่าโปรแกรม

 • กำหนดเวลาทำงาน และเวลาพักเที่ยงได้

 • กำหนดวันหยุดประจำปีได้ เช่น วันปีใหม่ เป็นต้น

 • กำหนดประเภทการลาและสิทธิ์การลา (จำนวนวันลาของแต่ละประเภท) ของพนักงานในแต่ละคน เช่น ลากิจ ไม่เกินสามวัน เป็นต้น

 • กำหนดกลุ่มพนักงาน เวลาทำงานพื้นฐานของพนักงานแต่ละคน และปรับเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานของพนักงานแต่ละกลุ่มได้

 • ระบุ-เลือกวันที่พนักงานทำงานได้

 • กำหนด “บาร์โค้ด” ให้เป็นรหัสใหม่หรือรหัสเดียวกับรหัสพนักงานได้

 • กำหนดรูปแบบการคำนวณต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น กำหนดค่าคำนวณ OT เอง ซึ่งคิดเป็นกี่เท่าของเงินเดือน พร้อมคำนวณการสายจากเวลาที่สายหรือกำหนดค่าใหม่เอง

 • กำหนดเงื่อนไขการจ่าย Allowance โดยอัตโนมัติ

 • กำหนดให้ คำนวณมาสาย เฉพาะบุคคล

 • กำหนดเงื่อนไขทั่วไปและพิเศษในการสายและหักมาสาย โดยกำหนดว่าเริ่มคิดสายตั้งแต่กี่นาที เช่น สาย 10 นาทีแรก คิดเป็นเงิน 10 บาท อีก 10 นาทีต่อมา คิดอีก 20 บาท

 • กำหนดให้ คำนวณ OT เฉพาะบุคคล

  1. กำหนดเวลาหน่วงของการคิด OT เช่น เลิกงาน 00 น. ให้เริ่มคิด OT ตั้งแต่เวลา 17.30 น.คิดการหน่วง 30 นาที เป็นต้น ซึ่งสามารถกำหนดการหน่วงของพนักงานแต่ละคนไม่เหมือนกันได้ และการหน่วงแต่ละการหน่วงมีเงื่อนไขอย่างไร

  2. กำหนด OT ที่คิดเป็นเงินได้ เช่น ทำ OT ไปกี่ชั่วโมงเป็นจำนวนเงินเท่าไหระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานนี้ สามารถเชื่อมต่อและใช้งานควบคู่กับโปรแกรมระบบคำนวณเงินเดือนพนักงาน (Intelligent Payroll System) ได้

 • ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานนี้ สามารถเชื่อมต่อและใช้งานควบคู่กับโปรแกรมระบบคำนวณเงินเดือนพนักงาน (Intelligent Payroll System) ได้