โปรแกรมบริหารจัดการและเรียกดูสถานะในขบวนการผลิต

ณ ปัจจุบัน ระบบการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องได้รับความแม่นยำ ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถยืนหยัดในวงการธุรกิจได้อย่างมั่นคง การเข้ามาของเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ระบบงานถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผิดพลาดน้อยลง และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และทุกส่วนในระบบงาน


จุดเด่นของโปรแกรม

 • กำหนดประเภทของกระบวนการผลิต ลงทะเบียนการผลิต พร้อมจับ Lot No.การผลิต
 • กำหนดชื่อขั้นตอนงาน ของระบบ (ด้วยคำพูดที่ต้องการ)
 • กำหนดจุด Check-Point  เพื่อใช้เป็นการบันทึกเสร็จขั้นตอนนั้น ๆ
 • กำหนด เงื่อนไขในการร้องเตือน พร้อมขั้นตอนที่ใช้งาน
 • กำหนดกระบวนการให้มีการใช้ระบบการเตือน เมื่อมีการข้ามขั้นตอน
 • กำหนดข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพร้อมทั้งรหัส เพื่อพิมพ์ Barcode
 • กำหนดรถที่รับส่งผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งรหัส เพื่อพิมพ์ Barcode
 • กำหนดรายละเอียดพนักงานพร้อมรหัส พิมพ์ Barcode พนักงาน
 • กำหนด ชื่อและรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ สะดวกในการจัดการกำหนดสิทธิ์
 • กำหนดชื่อแผนก และรหัสแผนก
 • ใช้รหัสแผนกในการกำหนดสิทธิกรณีที่เป็นสิทธิแบบกลุ่ม
 • กำหนดรายละเอียดลูกค้า พร้อมรหัสลูกค้า
 • ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ เมื่อมีการนำส่งผลิตภัณฑ์ขึ้นรถ หรือลงจากรถ
 • กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ พร้อมรหัส
 • กำหนดเหตุผลในการ Rejection พร้อมรหัส เช่น ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือ เสียหาย ฯลฯ
 • ระบบมีการติดตามการเคลื่อนไหวของการทำงาน ตามขั้นตอน อย่าง real-time  โดยระบบจะมีการ refresh ตัวเองทุก 2 วินาที เพื่อแสดงค่าสถานะ โดยจับจากการอ่าน Barcode ขั้นตอนต่างๆ ตามที่กำหนดไว้

ฟังก์ชั่นของโปรแกรม

ระบบการทำงาน สามารถแยกออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้ทั้งหมดดังนี้

Process Configuration

ส่วนย่อยในการกำหนดขั้นตอน จะเป็นการกำหนดเลือกเอาขั้นตอนงาน พร้อมจัดลำดับก่อนหลัง ของการทำงานตามจำนวนขั้นตอนที่มีไปจนถึงจบกระบวนการ  ส่วนนี้จะประกอบไปด้วย รหัสและชื่อของขั้นตอนงาน รวมไปถึงการใช้งานส่วนของการ บันทึกการ เข้า / ออก ของแต่ละขั้นตอน

Read-Function Module

ส่วนของการรับค่าบาร์โค๊ดนี้จะถูกออกแบบมาให้ผังลงไปยังแต่ละฐานของขั้นตอนงาน โดยหน้าที่หลักคือการรวบรวมชุดตัวเลขที่อ่านได้ และส่งค่าพร้อมค่ารหัสฐานขั้นตอนไปยังส่วนฐานข้อมูลหลัก เพื่อบันทึก และแสดงผล ซึ่งส่วนนี้จะทำงานไปพร้อมกับ ขั้นตอนอยู่ตลอดเวลา

Digital Weighing System

ระบบนี้จะเป็นระบบโปรแกรมต่างหาก แยกส่วนจากตัวโปรแกรมข้างต้น โดยหน้าที่หลักคือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักที่เครื่องชั่งดิจิตอลบันทึกได้เท่านั้น  โดยข้อมูลทั้งหมด จะถูกเก็บ พร้อมรหัสหัวจ่าย วันที่ เวลา รวมถึงตัวเลขน้ำหนักที่ชั่งได้ และพร้อมส่งไปรวมส่วนของการผลิตข้างต้น

Pulling Digital Weighting Data

ขั้นตอนการดึงตัวเลขน้ำหนักเข้าฐานข้อมูลรวม จะถูกเปิดทำงานเป็น Background Process ที่ทำหน้าที่หลักในการดึงข้อมูลจากระบบเครื่องชั่ง (ซึ่งสามารถมีมากกว่า 1 หัวจ่ายทำงานในเวลาเดียวกัน) และส่งค่าไปรวมกับขั้นตอนของการผลิต เพื่อบันทึกเข้าฐานข้อมูลกลาง และใช้แสดงผลอย่างทันที

Palette Function Module

ระบบการจัดถังขึ้น Palette นั่น มีไว้เพื่อบันทึกว่า Palette แต่ละอัน มีการวางผลิตภัณฑ์ประเภทไหนอย่างไร แยกตามประเภทขนาด ตามที่กำหนดไว้ในส่วนกำหนดค่าหลักของระบบ  ขั้นตอนการทำงานของระบบย่อยนี้คือ จะมีการอ่านค่า Palette ก่อน หลังจากนั้นจะต่อด้วยการอ่านค่า Barcode ของผลิตภัณฑ์ที่จัดเรียงขึ้นไปยัง Palette ดังกล่าว   ส่วนระบบย่อยนี้จะมีอยู่ทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ และที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ทำงานด้วยเครื่องอ่าน Barcode แบบไร้สาย

Loading Function Module

ส่วนระบบงานย่อยการโหลดของนั้น จะยุ่งเกี่ยวกับชื่อลูกค้า รวมถึงรหัสรถ ที่ขนของขึ้น  โดยส่วนงานนี้จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอน ที่มีรหัสขั้นตอน ตามที่กำหนดไว้ที่ระบบ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการนี้จะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของขั้นตอน และมีการนับรอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทอีกด้วย

Overview Monitoring Module

ส่วนของการควบคุมงานในภาพรวมนี้ จะถูกนำเสนอในรูปแบบของข้อมูลตารางให้เห็นถึงการทำงานในภาพรวม ณ ปัจจุบัน โดยข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น จะถูกรวบรวมสรุปและแสดงบนหน้าจอนี้ตามลำดับเวลาการทำงาน โดยระบบย่อยนี้ ยังสามารถเปิดให้เลือกเรียกดูเฉพาะขั้นตอนการทำงานที่ต้องการเท่านั้น ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ส่วนระบบงานย่อยเดียวกันนี้ ยังสามารถทำงานในรูปแบบของการค้นหาได้อีกด้วย  กรณีผู้ใช้งานต้องการอยากจะดูข้อมูลบางอย่างแบบเจาะลึกเช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือ Palette หรือแม้แต่ในขั้นตอนการลิต ก็สามารถทำได้ ซึ่งหน้าจอดังกล่าว สามารถเปิดทำการพร้อมกันมากกว่า 1 หน้าจอในเวลาเดียวกันได้  มากไปกว่านั้น หน้าจอนี้จะรวบรวมข้อมูลทั้งแบบ real-time และแบบ Off-Line ของแต่ละขั้นตอนเอาไว้ และแสดงเฉพาะส่วนที่เป็นปัจจุบันที่สุด พร้อมมีการอัพเดทตัวเองอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลา