ระบบคำนวณเงินเดือนพนักงาน

Intelligent Payroll System เป็นโปรแกรมสำหรับงานบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน การคำนวณและนำส่งภาษีรวมถึงงานประกันสังคม ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนอีกงานหนึ่ง โดยเฉพาะบริษัทหรือองค์กรที่มักมีการเคลื่อนย้ายพนักงานตามแผนกต่างๆ (Job Rotation) หรือพนักงานแต่ละคนมีรายได้แต่ละเดือนไม่เท่ากันนั้นจะทำให้การทำจ่ายเงินเดือนและคิดคำนวณภาษี (ภงด.1 ภงด.1ก และภงด. 91) เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากยิ่งขึ้น บริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด จึงได้พัฒนาระบบการจัดทำเงินเดือน และคิดคำนวณภาษีที่สมบูรณ์แบบมีความยืดหยุ่น ในการปรับแต่งโครงสร้างต่างๆ ได้เองและเพื่อให้ตรงตามความต้องการและความเหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งเพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบที่มีเปลี่ยนแปลงของบางหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคมที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต เป็นต้น อีกทั้งยังเพียบพร้อมด้วยรายงานต่างๆ อย่างละเอียดอีกมากมาย ซึ่งสามารถ เลือกเรียกดูได้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูรายแผนก ดูรายบุคคล หรือแม้กระทั่งดูสรุปแผนกได้ทุกเวลาอีกด้วย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้  

จุดเด่นของโปรแกรม
 • รองรับการทำงานมากกว่า 1 บริษัทในโปรแกรมเดียว (บริษัทที่อยู่ในเครือ)
 • รองรับการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทที่เป็นสำนักงานใหญ่และบริษัทที่อยู่ในเครือหรือบริษัทลูกได้
 • พนักงานสามารถโอนย้ายข้ามแผนกและบริษัทได้
 • ระบบรองรับ เงินได้ รายวัน รายสัปดาห์ ครึ่งเดือน และรายเดือนได้
 • มีการคำนวณภาษีเงินได้ด้วยสูตรที่ ละเอียด ทำให้ ภงด.1 และภงด. 1ก เท่ากัน
 • มีรายงานละเอียด เรียกดูรายแผนก หรือรายบุคคล
 • โปรแกรมโดยรวมใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อนและรองรับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • สามารถกำหนดรหัสแผนกได้สูงสุด 99 แผนกและรองรับจำนวนพนักงานสูงสุดถึง 99,999 คน
 • สามารถกำหนดโครงการหรือกำหนดเป็น Project ได้
 • สามารถคิดคำนวณเงินเดือนแต่ละเดือนพร้อมค่าล่วงเวลา เงินได้พิเศษ เงินหัก เงินประกันสังคมได้
 • มีระบบการจัดการเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
 • ออกใบแจ้งเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนจากระบบโดยใช้กระดาษ A4 ธรรมดาได้
 • สามารถส่งออกไฟล์ไปยังโปรแกรมของธนาคาร (ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารที่บริษัทใช้งานอยู่ว่าเป็นธนาคารใด) สำหรับการนำเข้าเงินเดือนของพนักงาน
 • สามารถปรับแก้เงื่อนไขต่างๆ ได้เองอย่างง่าย เช่น ภาษี รายละเอียดค่าลดหย่อน ประกันสังคม เป็นต้น
 • ระบบสามารถใช้งานง่ายและสามารถแบ่งเป็นแผนกได้สูงสุด 99 แผนก และเปลี่ยนย้ายแผนกได้โดยง่าย
 • ระบบฐานข้อมูลมีเสถียรภาพสูง มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นรูปแบบต่างๆ ได้
 • สามารถพิมพ์แบบยื่นภาษี ภงด.91 แบบยื่น 50 ทวิ สรุปประกันสังคมจากตัวระบบได้ทันที
 • ระบบสามารถออกรายงานต่างๆ ที่สามารถเรียกดูได้ทั้งรายแผนกหรือรายบุคคล
ฟังก์ชั่นพื้นฐานของโปรแกรม
 • สามารถกำหนดรหัสแผนกได้สูงสุด 99 แผนก
 • มีโหมดในการเลือกหรือเรียงรายการพนักงานในรูปแบบต่างๆ ในหน้าที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น เรียงตามเลขที่พนักงานเรียงตามเลขที่แผนกหรือเรียงตามตัวอักษรชื่อพนักงาน เป็นต้น
 • สามารถบริหารจัดการประวัติพนักงานที่ย้ายแผนกไปมาระหว่างแผนกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว (เหมาะสำหรับงานที่เป็นโครงการที่มีหลายๆ แห่งหรือจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายอยู่เรื่อย ๆ)
 • สามารถกำหนดประเภทการลาให้กับพนักงานได้ซึ่งแต่ละประเภทก็ยังสามารถกำหนดระยะเวลาได้เอง (รองรับการลางานของพนักงานในระยะเวลายาวๆ )
 • สามารถเก็บข้อมูลพนักงานและนำไปคิดคำนวณในส่วนภาษีและค่าลดหย่อน อีกทั้งยังรองรับในส่วนของเงินสะสมต่างๆ เช่นเงินประกันสังคม  เงินกองทุนเลี้ยงชีพ ฯลฯ   อีกทั้งยังรองรับการเก็บข้อมูล VISA ของพนักงานแต่ละคนได้อีกด้วย
 • สามารถเลือกนักงานว่าเป็นพนักงานรายวัน  รายเหมา หรือ รายเดือน เพื่อให้มองภาพรวมในเรื่องของประเภทพนักงานได้
 • ข้อมูลการลาของพนักงานจะสามารถเรียกดูย้อนหลังได้
 • สามารถรองรับจำนวนพนักงานได้มากถึง 99,999 คนและรองรับตัวเลขสูงสุดถึง 16 หลัก
 • รองรับพนักงานที่กลับเข้ามาทำงานหลังจากลาออกไปแล้วได้
ระบบโอที
 • สามารถกำหนด และแก้ไขค่าล่วงเวลาพร้อมเงื่อนไขได้เองแบบไม่จำกัด
 • รองรับการทำงานล่วงเวลาของพนักงานได้ ซึ่งสามารถกำหนดเวลาหน่วงก่อนเริ่มทำ OT ได้
 • กำหนดประเภท OT ได้
 • สามารถกำหนดพนักงานเฉพาะ OT  แต่ละประเภทได้
 • สามารถกำหนดได้ว่านำ OT ไปคิดประกันสังคมด้วยหรือคิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่
เงินเข้า-ออก
 • มีความยืนหยุ่นสูงในการทำตารางระบุ Income & Deduction
 • สามารถปรับแต่งโครงสร้างต่างๆ (เงินรับและเงินจ่ายต่างๆ) ได้เองอย่างง่ายดาย
 • รองรับการคิดเงินเดือน แบบรายวัน  รายเหมา  รายสัปดาห์  รายเดือน
 • สามารถกำหนดช่วงเวลาในการคิดคำนวณเงินเดือนได้  เช่น คิดเป็น  Week   หรือ  สามารถกำหนดได้ว่าคิดว่าวันไหนถึงวันไหน (รองรับเดือนที่มีไม่ถึง 30 วัน) เป็นต้น
 • สามารถกำหนดเงินพิเศษของพนักงาน ได้เอง  เช่น  ค่าน้ำมัน , ค่าตำแหน่ง เป็นต้น
 • สามารถกำหนดเงินเดือนและเงินได้ไปคิดภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเลือกได้ว่าเงินได้ประเภทไหนที่นำไปคิด
 • สามารถกำหนดได้ว่าจะจำรายละเอียดของรายได้เดือนนี้ของพนักงานหรือไม่
 • สามารถคำนวณเงินเดือนให้แก่พนักงาน  โดยจะคิดให้เบ็ดเสร็จ ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่  หักอะไรไปบ้าง  แล้วเหลือเท่าไหร่ที่ต้องได้รับจริง
 • สามารถกำหนดประเภทโบนัสให้กับพนักงานได้
ภาษีและประกันสังคม
 • รองรับการคำนวณและยื่นภาษี ภงด.1  ภงด.1ก  ภงด.91 รวมถึง 50 ทวิ
 • มีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลทั้งรายเดือนและรายปีได้แม่นยำ  โดยมีการแสดงค่าลดหย่อนและรายได้ที่ได้รับ
 • สามารถกำหนดรายการภาษีเงินได้  โดยเลือกประเภทของเงิน  และรูปแบบการยื่นเพิ่ม
 • มีระบบช่วยตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ายอด ภงด. 1 และ  ภงด. 1ก ตรงกัน และตรงกับ ยอด ภงด. 91 ที่จะยื่นสำหรับปีนั้น ๆ อีกด้วย
 • กำหนด และปรับแต่งค่าลดหย่อนต่างๆ ของพนักงานเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีได้เอง
 • สามารถปรับแต่ง แก้ไขสูตรคำนวณภาษี,ประกันสังคม และโครงสร้างการคิดคำนวณภาษีและประกันสังคมได้เอง หากมีการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถเรียกดูยอดสะสมต่างๆ ของพนักงานได้ทุกเวลา เช่น รายได้รวม ภาษีเงินได้ประกันสังคม ฯลฯ เป็นต้น
 • สามารถปรับแต่งยอดสะสมต่างๆ พร้อมบันทึกค่า หรือเรียกค่าเดิมกลับ ทั้งในรูปแบบของการใช้ในการคำนวณภาษีต่อเนื่องจริง หรือเพื่องานสั่งพิมพ์เท่านั้น
 • สามารถกำหนดรายการภาษีเงินได้  โดยเลือกประเภทของเงิน  และรูปแบบการยื่นเพิ่ม
 • สามารถรองรับการเก็บข้อมูลพนักงานผู้ที่มีหน้าที่หักภาษี  ณ  ที่จ่าย เพื่อให้ได้เห็นภาพรวมได้
การคำนวณ
 • รองรับการคำนวณ เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมนำส่ง ผ่านแบบฟอร์ม 50 ทวิ
 • สามารถออกรายงานเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
การส่งออกข้อมูล
 • สามารถ Export ข้อมูลรายงานต่างๆ เพื่อใช้ทำกราฟประกอบเอก สารนำเสนอ หรือปรับแต่งรายงานในรูปแบบที่ท่านต้องการได้
 • มีแบบฟอร์มเงินเดือนสุทธิของพนักงานแต่ละคน (ในแต่ละเดือน) พร้อมนำส่งธนาคารเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี และสามารถ เลือกพิมพ์ตามเลขที่บัญชี หรือ สาขาธนาคารก็ได้
การทำงานระหว่างปี
 • มีระบบรองรับพนักงานลาออก และกลับเข้าทำงานใหม่ในระหว่างปี
เงินเดือน
 • มี Slip เงินเดือนที่แจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วนพร้อม ทั้งแบ่งเป็นสองชุดคือต้นฉบับและสำเนา ในการพิมพ์แต่ละครั้ง และใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ทุกชนิด
 • สามารถออกรายงาน  OT  ให้กับพนักงานได้
รายงาน
 • รายงานต่างๆ สามารถเลือกพิมพ์ แยกรายบุคคล แยกรายแผนก หรือจะเรียกดูยอดรวมทุกแผนก
 • มีรายงานที่หลากหลายและสามารถเลือกดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด เวลาในงานพิมพ์
 • มีระบบ Active Search ภายในโปรแกรม ทำให้สะดวกในการ เรียกพิมพ์รายงานโดยเฉพาะเจาะจง ช่วงเวลา แผนก
 • สามารถ Export รายงานเป็น  Excel ได้
 • สามารถแสดงรายงานข้อมูลพนักงานได้ โดยเลือกได้ว่าต้องการดูข้อมูลพนักงานส่วนไหน เช่น  ข้อมูลวันเกิดของพนักงาน  ข้อมูล ประวัติพนักงาน  เป็นต้น
 • สามารถแสดงรายงานเงินได้อื่นๆ(Allowance) แต่ละรายการได้  เช่น  ค่าตำแหน่ง ค่าน้ำมัน
 • สามารถแสดงรายงานค่าใช้จ่ายที่ต้องหักต่างๆ(Deduction)  โดยแสดงเป็นรายปี  ของพนักงานทั้งหมด และสามารถดูย้อนหลัง
 • Salary Report  โดยเลือกได้ว่าจะพิมพ์ รายงานของพนักงานที่เป็นพนักงานรายวัน รายเหมา  รายเดือน  หรือทั้งหมดได้  และต้องการแสดงข้อมูลอะไรออกมาบ้างซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง
 • Salary  Report  เฉพาะแผนก
 • Salary  Report  ย้อนหลัง
 • สลิปเงินเดือนโดยเลือกได้ว่า พิมพ์ออกมาเป็นรายบุคคล หรือทั้งแผนก  หรือทั้งหมด
 • สลิปเงินเดือนโดยเลือกว่า พิมพ์แบบรายวัน  รายเดือน  รายเหมา
 • สามารถพิมพ์ใบแจ้งโบนัสให้แก่พนักงานได้  ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์เป็นรายบุคคล   พิมพ์เป็นแผนก หรือพิมพ์ทั้งหมด
 • รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ  โดยสามารถกำหนดกลุ่มพนักงานได้ ว่าเป็นพนักงานรายวัน รายเหมา หรือรายเดือน
 • ใบแนบ ภงด. 1  ได้  โดยเลือกพิมพ์เป็นรายบุคคล  เป็นแผนก  หรือทั้งหมดได้
 • ฟอร์มแบบยื่น  ภงด. 91   โดยเลือกพิมพ์เป็นรายบุคคล  เป็นแผนก หรือทั้งหมด
 • รายงาน  ภงด  1 ก
 • รายงานแจ้งยอดเงินสดส่ง  Bank
 • รายงานเงินกองทุนเลี้ยงชีพ (สะสม)
 • แสดงรายการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของพนักงาน โดยเลือกออกรายงานเฉพาะบุคคล  ออกรายงานเฉพาะแผนก  หรือทั้งหมด
รายงานอื่นๆ
 • มีแบบพิมพ์ รายงาน เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการรวมถึงรายงานสำ หรับการตรวจสอบการคิด และยื่นภาษีก่อนพิมพ์เพื่อนำยื่นจริง  (แบบยื่น ภงด. 1  ภงด.1ก  ประกันสังคม (สปส.1-10) และ ภงด.91)
ระบบอื่นๆ
 • มีระบบ Backup ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบใช้งานง่าย และไม่ยุ่งยาก
 • มีระบบค้นหา ที่มีตัวกรอง ทำให้เลือกค้นหาในเชิงลึกเป็นไปได้ อย่างง่ายดาย และ รวดเร็วแม่นยำ
 • ตัวระบบรองรับการพัฒนา Application อื่น ๆ (Plug-ins, Reports, etc.) เพื่อประกอบใช้งานกับระบบปัจจุบันได้
 • สามารถเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกที่ทำงานเช่น การ์ดบาร์โค๊ต หรือ RFID และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ