School Information Management System (โปรแกรมบริหารจัดการงานภายในโรงเรียน)

         งานทะเบียนนักเรียน การเงิน และทะเบียนครู นับเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน แต่การจัดการ-จัดเก็บเอกสารมากมายนั้น อาจนำความยุ่งยากมาสู่ผู้จัดทำได้ บริษัทฯ จึงขอแนะนำระบบบริหารและจัดการโรงเรียน ตัวโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความต้องการใช้งานจริง และมีการใช้งานต่อเนื่องมากว่า 4 ปี พร้อมช่วยหาข้อมูลเชิงลึกทั้งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลวิชา และข้อมูลครู ฯลฯ ช่วยคำนวณและออกเกรดนักเรียนโดยอัตโนมัติ รวมถึงช่วยให้การจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ นั้นง่ายตามต้องการ นอกจากนี้ยังออกใบเสร็จรับเงินตอนรับชำระค่าเทอมได้อีกด้วย


จุดเด่นของโปรแกรม

 • รองรับการใช้งานที่ครอบคลุม ซึ่งรวมกฎกระทรวงศึกษาธิการชุดล่าสุด เช่น การออกใบเสร็จ การกรอกคะแนน ระบบหลัก

 • มีระบบเสริมให้ใช้งานมากมาย ในราคาย่อมเยา

 • ใช้งานได้ โดยไม่จำกัดเครื่องผู้ใช้งาน (เป็นระบบลักษณะเครื่องแม่ข่าย ลูกข่าย)

 • สามารถเปิดโปรแกรมพร้อมกันได้หลายเครื่อง และสามารถเรียกดูข้อมูลพร้อมๆกันได้

 • มีรายงานที่ละเอียด ครบถ้วน แยกตามรายแผนก

 • มีรายงานพร้อมใช้มากมาย เช่น ปพ. 1  ปพ. 5  ปพ.6 ต.2ก แผนภูมิสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ฯลฯ

 • มีระบบการเก็บคะแนนที่ละเอียด ได้แก่ เก็บคะแนน ประเมินสภาพจริง สอบย่อย และคุณลักษณะประจำวิชา

 • มีระบบเสริมให้เลือกใช้มากมาย เช่น ระบบจัดตารางสอน ระบบบริหารจุดขาย ระบบเช็คการเข้าออกนักเรียน ฯลฯ

 • เลือกใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บข้อมูล

 • มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลกลางแห่งเดียว ซึ่งทุกแผนกใช้งานร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและง่ายต่อการจัดเก็บ

 • การจัดการข้อมูลหลักไม่ซับซ้อน และใช้งานได้อย่างง่าย

 • มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นรายปี สามารถเรียกดูข้อมูลปีเก่าจากทุกเครื่องได้ง่าย

 • มีระบบกำหนดค่าเทอมและรายได้อื่น ๆ พร้อมระบบติดตามสถานะ (จม.เตือน ค้างชำระ ชำระบางส่วน ฯลฯ)

 • การชำระค่าเทอม มีสถานะการจ่าย การค้างจ่าย และแสดงรายการที่ต้องชำระโดยแยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน

 • สามารถแบ่งจ่ายรายงวด โดยระบุยอดและวันที่จะชำระในงวดต่อๆ ไป

 • สามารถตั้ง “ลูกหนี้” ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคลได้ง่าย

 • สามารถออกใบเสร็จรับชำระค่าเทอม และใบเสร็จซื้อใบสมัคร

 • มีระบบการเข้ารหัส เพื่อล็อกการทำรายการทางการเงิน ป้องกันการแก้ไขและทุจริต พร้อมรายงานสรุปรายวัน

 • มีระบบทุนการศึกษา โดยกำหนดรายชื่อทุนและผูกกับการชำระเงินได้ (ยกเว้นชำระหรือชำระบางส่วน)

 • สามารถ Export ข้อมูล (ข้อมูลหลักต่างๆที่กำหนดไว้ เช่นวิชาเรียน รายการค่าเทอม ฯลฯ) ไปยังปีการศึกษาใหม่

 • สามารถเลื่อนชั้นได้หลายรูปแบบ (เลื่อนแบบยกชั้น  แบบสลับตามลำดับผลการเรียน หรือจัดชั้นเอง)

 • รองรับได้ทั้งกับโรงเรียนสายสามัญ สายอาชีพ โรงเรียนพาณิชยการ โรงเรียนที่มีหลักสูตร 2 ภาษา หรือศูนย์ภาษา


ฟังก์ชั่นของโปรแกรม

การตั้งค่าเทอม

 • กำหนดประเภทโดยแบ่งเป็นหมวด ๆ รายการ และรายละเอียดที่เรียกเก็บในการจ่ายค่าเทอมได้ตามต้องการ ได้แก่ ราคา ประเภท หมายเหตุ นักเรียน(เก่า

 • สามารถแยกประเภทนักเรียน (ประจำ ไป-กลับ เบิกได้-ไม่ได้) และออกเป็นกลุ่มได้ เพื่อง่ายต่อการค้นหา

 • สามารถ Export ข้อมูลรายการค่าเทอม ไปปีการศึกษาต่อไปได้ และสามารถแก้ไขรายการที่ต้องการได้

 • สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายได้ ทั้งในรูปแบบรายชั้นเรียนหรือรายบุคคล

 • ลงเรียนซ่อมหรือเรียนเสริมได้

การชำระค่าเทอม

 • สามารถตรวจสอบ-เรียกดูประวัติการชำระค่าเทอม (ชำระแล้ว/ยังไม่ได้ชำระ) แต่ละเทอมได้

 • รองรับการชำระบางส่วน เลือกรายการที่ต้องการจ่าย และชำระค่าเทอมย้อนหลังหรือล่วงหน้าได้ เช่น เลือกรายการจ่ายให้กับบางชั้นหรือทั้งหมด นอกจากนี้ ตัวระบบยังแจงสถานะค้างจ่ายด้วย

 • รองรับการแบ่งชำระค่าเทอมเป็นรายงวด โดยสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละงวด และวันที่ที่ต้องการชำระ

 • รองรับเด็กทุน ซึ่งกำหนดให้ชำระค่าเทอมบางส่วนหรือยกเว้นชำระค่าเทอม

 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากตัวระบบได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการยกเลิกใบเสร็จและกำหนดชื่อผู้รับเงินได้

 • สามารถกำหนดประเภทของการชำระเงิน ได้แก่ เงินสด, เช็ค/ดราฟ

 • ระบบสามารถบันทึกวันที่จ่ายเงิน เลขที่ใบเสร็จ และเลขที่ลูกหนี้

 • สามารถเรียกดูรายการบัญชีที่ค้างจ่าย

 • สามารถออกใบเสร็จก่อน และชำระทีหลังได้ หลังชำระสามารถเปลี่ยนสถานะให้กลายเป็น “ชำระเงินแล้ว”

 • สามารถทำงานพร้อมกันหลายเครื่องได้ โดยระบบจะอัปเดตข้อมูลให้ทุกเครื่องที่ใช้ระบบนี้ ให้เป็นข้อมูลเดีนวกัน

 • แสดงสถานะรายการที่ชำระแล้วและยังไม่ได้ชำระไว้อย่างชัดเจน

 • รับชำระค่าเทอมได้ง่าย เพียงระบุรหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น หรือห้องเรียน เพื่อค้นหาและรับชำระ

 • รองรับการรับชำระค่าเทอมหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

 • รองรับการชำระค่าสมัครนักเรียนเข้าใหม่ พร้อมเรียงเลขที่ใบเสร็จคนละชุดแยกจากใบเสร็จค่าเทอม และมีรายงานแจงยอดผู้สมัคร

 • ป้องกันผู้อื่นแก้ไขข้อมูล โดยมีระบบการเข้ารหัสของผู้รับชำระเงิน ซึ่งจะระบุชื่อผู้รับอย่างชัดเจน

 • มีระบบการตัดยอดปิดรับชำระเงินรายวัน ณ ช่วงเวลาหนึ่งของแต่ละวัน หากชำระหลังเวลานั้น จะเป็นยอดของวันถัดไป

 • แยกประเภทค่าใช้จ่ายแต่ละรายการตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียนกลุ่มใด กลุ่มประจำ ไป-กลับ เบิกได้ หรือเบิกไม่ได้

 • ใบเสร็จรับเงินมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.แบบเต็ม 2.แบบปกติ รวมถึงสามารถตั้งค่าการแสดงผล (ให้แสดง-ไม่ให้แสดงผล) ของรายการกลุ่มนั้นได้

 • สามารถเรียกดูชื่อผู้รับเงินย้อนหลังได้

 • สามารถตั้ง “ลูกหนี้” เพื่อรอการชำระเงินทั้งแบบรายบุคคลและทั้งชั้นเรียน

 • เรียกดูประวัติการชำระเงินรายบุคคล และพิมพ์ใบเสร็จซ้ำได้

 • เรียกดูรวมรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ชำระค่าเทอมหรือชำระไม่ครบ โดยแยกตามช่วงชั้น ชั้น ห้อง

 • พิมพ์จดหมายเตือนชำระค่าเทอม โดยสามารถเลือกกำหนดวันสิ้นสุดการชำระเงิน และระบุชื่อผู้พิมพ์จดหมายได้

รายการลูกหนี้

 • ตั้งลูกหนี้ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้ ซึ่งแบบรายกลุ่มจะมีเงื่อนไขต่างๆ เช่น ตามชั้นเรียน ห้องเรียน

 • ยกเลิกบัญชีลูกหนี้ได้

 • ตั้งหนี้สูญ สำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระค่าเทอมได้ รวมไปถึงยกเลิกการตั้งหนี้สูญได้

 • เรียกดูรายการค้างจ่ายแบบรายบุคคลได้

 • “ลบ/ยกเลิก” ค่าใช้จ่ายบางรายการได้

 • สามารถ “คืนสถานะ” ปกติได้

 • กำหนด “ค่าเทอมแยก” สำหรับนักเรียนเก่าและใหม่ รวมถึงการกำหนดรายการต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ

รายงาน

 • พิมพ์ “จดหมายแจ้งยอดค้างชำระ” ถึงผู้ปกครองได้

 • พิมพ์ “จดหมายเตือนการชำระงวดต่อไป” แก่ผู้ปกครองของนักเรียนได้

 • พิมพ์ “จดหมายเตือนชำระค่าเทอม” โดยกำหนดวันสิ้นสุดการชำระเงินและระบุชื่อผู้พิมพ์จดหมายได้

 • รายงานสรุปยอดค้างชำระรายเดือนหรือทั้งหมด

 • รายงานหนี้ศูนย์ โดยแยกตามระดับชั้นเรียนได้

 • รายงานรายชื่อที่นัดชำระตามวัน

 • รายงานบัญชีลูกหนี้

 • รายรับทางการเงินสรุปเป็นรายวัน แยกตามชื่อผู้รับชำระเงิน

 • รายงานการเก็บเงินตามผู้รับเงินได้

 • รายงานสรุปรายรับตามบัญชีรายได้

 • รายงานสรุปรายรับ โดยแยกตามช่วงชั้น รายการการรับเงิน แบบรวมช่วงชั้น หรือตามวัน-เวลาที่ระบุได้

 • รายงานรายรับตามชั้นเรียนในแต่ละวิชา/กิจกรรมได้

 • รายงานข้อมูลการจ่ายค่าเทอมตามประเภท/หมวดหมู่

 • รายงานสรุปใบเสร็จในแต่ละวัน

 • รายงานการยกเลิกใบเสร็จได้

 • Export ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปยังปีถัดไปได้โดยไม่ต้องตั้งใหม่ทุกปี


การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน

 • กำหนดและแก้ไขเกรดได้

 • กำหนดประเภทวิชาหลักได้

 • กำหนดกลุ่มสาระวิชาได้

 • กำหนดเกณฑ์การเก็บคะแนนของแต่ละวิชาได้เอง

 • กำหนดข้อมูลหลักภายในระบบเองได้ เช่น แผนการเรียน สถานะนักเรียน เกณฑ์การวัดผลและเกรด กำหนดประเภทวิชา กลุ่มสาระวิชา เป็นต้น

 • “ทุกขั้นตอน” มีหน้ารวมข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 • เลือกให้ระบบแสดงข้อมูลเฉพาะที่ระบุหรือแสดงข้อมูลทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกัน

 • มีระบบกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสูงสุดถึงระดับวิชา และสามารถกำหนดสิทธิ์ครูผู้ตรวจสอบคะแนนได้

การกำหนดวิชาเรียน

 • กำหนดวิชาเรียนพร้อมกันหลายเครื่องได้ ซึ่งระบบจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดและเรียกดูได้อย่างรวดเร็ว โดยการกำหนดมีรายละเอียดย่อย ๆ เช่น ส่วนเก็บคะแนนหรือส่วนคะแนนสอบ ที่ถูกใช้ในการคำนวณเกรดหรือไม่ใช้ก็ได้ เป็นต้น

 • แก้ไขหรือยกเลิก วิชาที่กำหนดขึ้นได้

 • ส่งรายวิชาเรียน ไปยังปีการศึกษาถัดไปได้ (ตั้งค่าและส่งข้อมูลรายวิชาเรียน ให้มีวิชานั้น ๆ ในปีการศึกษาถัดไป)

 • กำหนดวิชาย่อยภายใต้รหัสวิชาหลักเดียวกันได้ (แยกวิชาหลักให้เป็นวิชาย่อยหลายวิชา)

 • กำหนดครูผู้สอนให้กับวิชาที่ย่อยที่ถูกแยกออก โดย 1 วิชาเรียน มีครูผู้สอนได้มากกว่า 1 ท่าน

 • ระบุจำนวนคาบต่อสัปดาห์ และจำนวนสัปดาห์ใน 1 เทอม รวมถึงจำนวนเปอร์เซ็นต์การมาเรียน เพื่อใช้คำนวณคาบเรียนสูงสุดที่สามารถขาดเรียนได้

 • กำหนดการคิดคะแนนและตัดเกรดรายเทอมหรือรายปี (เทอม 1 + เทอม 2) ของวิชาเรียนได้

 • กำหนดวิชาเรียนและรหัส ให้สอดคล้องกับทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกรายละเอียดในแต่ละวิชาเองได้ เช่น ชื่อ ประเภทวิชา ระดับชั้น กลุ่มสาระ น้ำหนักหน่วยกิต ลักษณะการเก็บคะแนน (70/30 หรือ 80/20) ในแต่ละวิชา รวมถึงระบุชื่อครูผู้สอน

 • สำหรับวิชาที่เป็นวิชารวม เช่น สามวิชารวมเป็นวิชาเดียว ตัวระบบรองรับการบันทึกคะแนนแบบแยกตามวิชาย่อยได้

 • กำหนดวิชาเรียนพร้อมกันหลายเครื่องได้ โดยวิชาเรียนจะมีการ Update ข้อมูลล่าสุดและเรียกดูได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการกำหนดวิชาจะมีรายละเอียดย่อยๆ เช่น ส่วนเก็บคะแนนหรือส่วนคะแนนสอบ หรือใช้ในการคำนวณเกรดหรือไม่ใช้ก็ได้ เป็นต้น

การจัดหลักสูตร

 • กำหนดแผนการเรียนเองได้ เช่น แผนการเรียนปกติ กลุ่มวิทย์- คณิต กลุ่มศิลป์-ภาษา ฯลฯ เป็นต้น

 • จัดหลักสูตรได้ทั้งตามชั้นเรียน หลักสูตร หรือจัดทั้งหมด

 • จัดหลักสูตรวิชาตามแผนการเรียนให้แก่ระดับชั้นเองได้

 • ส่งต่อหลักสูตร ให้มีในปีการศึกษาถัดไปได้

 • ในแต่ละวิชาสามารถระบุจำนวนคาบต่อสัปดาห์ และจำนวนสัปดาห์ในเทอม รวมถึงจำนวนเปอร์เซ็นต์ในการมาเรียน เพื่อหาจำนวนคาบเรียนสูงสุดที่นักเรียนสามารถขาดเรียนได้

การกำหนดกลุ่มการเรียน

 • จัดกลุ่มการเรียนได้แบบรายชั้นเรียน โดยกำหนดครูผู้สอนให้แก่ห้องเรียนนั้น ๆ (ในกรณีที่มีครูสอนในวิชาหลายคน)

 • รองรับการจัดกลุ่มการเรียนพร้อมกันหลายเครื่อง ซึ่งทำได้ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก

 • แก้ไขหรือลบข้อมูลการจัดกลุ่มการเรียนได้

 • จัดกลุ่มการเรียนอัตโนมัติได้ (กรณีที่เรียนทุกห้อง)

 • จัดกลุ่มการเรียนให้แก่แต่ละห้องเรียนเองได้

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน

 • กำหนดเกณฑ์การประเมินโดยแยกตามรายวิชาเองได้

 • ส่งรายการเกณฑ์การประเมินไปยังปีการศึกษาถัดไปได้

 • คัดลอกเกณฑ์การประเมินไปวิชาอื่น ๆ ได้

 • ลบและแก้ไขเกณฑ์การประเมินได้


การลงทะเบียนนักเรียน

 • แก้ไขหรือลบข้อมูลการลงทะเบียนได้

 • คัดลอกข้อมูลการลงทะเบียนจากเทอม 1 ไปยังเทอม 2 ได้

 • ดูรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว เป็นรายบุคคลได้

 • มีระบบลงทะเบียนนักเรียนอัตโนมัติ ซึ่งจะมีวิชาเป็นหลัก หากได้มีการจัดกลุ่มไว้แล้วระบบจะลงทะเบียนให้ตามกลุ่มให้ทุกห้องทุกคนให้อัตโนมัติ

การเก็บคะแนนและการกรอกคะแนน

 • กำหนดหัวข้อการเก็บคะแนนย่อยแต่ละวิชาได้

 • กำหนดการเก็บคะแนน ประเมินสภาพจริง สอบย่อย และคุณลักษณะประจำวิชา โดยแบ่งย่อยได้หลายครั้ง

 • ส่งคะแนนที่กรอกตามรายวิชาออกจากระบบในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel ได้ และสามารถนำ “ข้อมูลคะแนน” เข้าจากไปในระบบด้วยไฟล์ Microsoft Excel ได้เช่นกัน

 • แสดงข้อมูลผลการสอบแต่ละครั้ง และแสดงสถานะนักเรียนที่ผ่าน-ไม่ผ่าน

 • ดูสรุปคะแนนวิชาที่รวมวิชาเรียนมากกว่า 1 วิชา เข้าด้วยกัน โดยวิชาย่อยเหล่านี้อยู่ภายใต้รหัสวิชาหลักเดียวกัน

 • ค้นหาวิชาที่ยังไม่ได้ใส่-ระบุคะแนนได้ โดยค้นจากวิชา รหัสครูประจำวิชา ชื่อครูประจำวิชา หรือเกณฑ์ต่างๆ

 • แก้ไขและกรอกคะแนนการสอบซ่อม ในการสอบแต่ละครั้ง

 • การกรอกคะแนน สามารถแยกการเก็บคะแนนย่อยได้มากถึง 10 ครั้ง ในแต่ละเกณฑ์การประเมิน

 • รองรับการระบุคะแนนที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งได้

 • หากกรอกคะแนน “ไม่เสร็จ” สามารถกลับมากรอกเพิ่มเติมได้อีกครั้ง

 • กำหนดสิทธิ์ครูที่สามารถเข้าไปกรอกคะแนนตามรายวิชาที่สอนได้

 • ระบบรองรับการนำข้อมูลเข้า-ออกระบบด้วยไฟล์ Microsoft Excel เช่น “ข้อมูลคะแนน” ออกจากระบบ เพื่อบันทึกหรือทำงานต่อนอกสถานที่

 • ระบุ บันทึก และเปลี่ยนสถานะนักเรียนที่ไม่มาสอบได้ เช่น ขาดสอบ ลาป่วย หรือได้ทุนไปเรียนที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่มาตรวจสอบคะแนนทราบ

การสรุปคะแนนและคิดเกรด

 • คำนวณคะแนนและคิดเกรด ของแต่ละวิชา พร้อมแสดงเกรดที่ได้

 • แสดงข้อมูลลำดับที่ของชั้นและลำดับที่ของห้อง พร้อมแสดง GPA และเปอร์เซ็นต์ที่ได้

 • การคำนวณคิดเกรดปลายภาค สามารถเลือกคิดเกรดได้ทีละชั้นเรียน โดยไม่ต้องคำนวณพร้อมกันทั้งโรงเรียน เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

 • การบันทึกคะแนน สามารถระบุที่ช่องสรุปคะแนนหรือช่องคะแนนเก็บย่อยได้

 • พร้อมตัวช่วยตรวจสอบ “การลืมบันทึกคะแนน” ของอาจารย์ประจำวิชา โดยเลือกดูตามช่วงเวลาหรือรายงานสรุป

 • แก้ไขคะแนนและเกรดได้ แม้คำนวณเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่กระทบกับเกรดหรือคะแนนเดิม (กรณีนี้ใช้เมื่อเด็กติด 0 หรือติด ร ต้องการจะแก้ไขให้เป็นเกรด 1)

 • กรณีที่นักเรียนสอบตก (ไม่ผ่าน) ในแต่ละเกณฑ์การประเมิน สามารถที่จะกรอกคะแนนซ่อมได้

รายงานเกี่ยวกับคะแนนและเกรด

 • รายงานผลสอบ (ต2ก) ทั้งแบบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนได้ พร้อมแยกระหว่างชั้นประถมและมัธยม

 • ใบแจ้งผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ได้

 • ผลการเรียนแต่ละระดับชั้น โดยเลือกชั้นเรียนและห้องเรียนได้

 • รายงานแสดงคะแนน 10 อันดับแรกของแต่ละรายวิชาในทุกระดับชั้น พร้อมระบุคะแนนสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย

 • รายงานผลคะแนนรายวิชา ซึ่งแบ่งออกเป็น 1.)ตามกลุ่มสาระวิชา 2.) ตามระดับชั้น

 • รายงานกราฟแสดงผลการเรียนรู้รายวิชา

 • รายงานผลการเรียนแต่ละระดับชั้น โดยเลือกชั้นเรียนและห้องเรียนได้

 • รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ระดับคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ต้องซ่อม และติด “0” มีทั้งในรูปแบบปลายภาคเรียน รายวิชา และตั้ง 1 วิชาขึ้นไป

 • รายงานบันทึกแผนภูมิสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหรือแยกตามกลุ่มสาระ

 • แผนภูมิผลการสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test)

 • รายงานรายชื่อและระดับผลการเรียนของนักเรียน โดยแยกตามระดับชั้น ห้องเรียน และการเลือกเรียน โดยใช้ตัวเลขวัดผลเป็นเปอร์เซ็นต์ เกรดเฉลี่ย หรือเกรดเฉลี่ยสะสมได้

 • รายงานรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนด โดยนำข้อมูลออกจากระบบเพื่อใช้งานด้านอื่นด้วยไฟล์

 • รายงานผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • รายงานประเมินผลการเรียนรู้ตามรายวิชา

 • รายงานแบบประเมินสภาพจริงและคุณลักษณะประจำวิชา

 • รายงานการวัดและการประเมินผลสาระการเรียนรู้ (สอบระหว่างภาค)

 • รายงานผลการสอบระหว่างภาค (รายชั้น)

 • รายงานผลการสอบประจำภาคเรียน

 • ใบเช็คคะแนนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน (กลางภาค)

 • ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว

 • รายงานรายชื่อนักเรียนที่เรียนดีตามชั้น ประจำกลุ่มสาระ หรือแผนการเรียน

 • รายงาน ปพ.5 (ทั้งประถมและมัธยม) ซึ่งสามารถกำหนดเทมเพลทรายงานได้

 • SJC Report


การจัดการข้อมูลบุคลากร

 • ตั้งหรือสร้างบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานภายในระบบของครูผู้สอนแต่ละท่านได้

 • เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลภายในระบบได้สะดวกรวดเร็ว และระบบพร้อมอัปเดตข้อมูลให้กับทุกฝ่ายทันทีที่มีการแก้ไข

 • มีระบบค้นหารายชื่อบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว

 • เก็บประวัติข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบุตร ข้อมูลประวัติการศึกษา ข้อมูลการอบรมต่าง ๆ ได้ และรูปภาพครูผู้สอนในทะเบียนประวัติ

 • รองรับการเก็บข้อมูลทั่วไปของบุคลากรอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็น เลขที่ สช.11 เลขที่สมาชิก ชพค. เลขที่สมาชิก ชพส. ข้อมูลบุตร ประวัติการศึกษา ข้อมูลการฝึกอบรม รูปภาพ เป็นต้น

 • ฐานข้อมูลบุคลากรภายในระบบนี้ ระบบบริหารจัดการงานภายในโรงเรียน สามารถเชื่อมต่อและใช้งานควบคู่กับโปรแกรมต่อไปนี้

  1. ระบบคำนวณเงินเดือนพนักงาน (Intelligent Payroll System)เกี่ยวกับค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทั้งหมดสวัสดิการครู การคิดคำนวณเงินประกันสังคมหรือเงินภาษีต่างๆ

  2. ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน (Time Attendance System) เพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของครูแต่ละท่าน และใช้ควบคู่ไปกับ “ระบบคำนวณเงินเดือนพนักงาน (Intelligent Payroll System)” ข้างต้น

การส่งออกข้อมูลบุคลากร

 • สั่งพิมพ์รายงานทะเบียนบุคลากรได้

 • เลือกพิมพ์ประวัติครูรายบุคคลตามรูปแบบของทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

รายงานบุคคลากร

 • รายงานทะเบียนครู

 • รายงานประวัติครู

 • รายงานแสดงรายชื่อครูแยกตามเพศ


การจัดการข้อมูลนักเรียน

 • จัดเก็บ-บันทึกข้อมูลนักเรียน เช่น ประวัติทั่วไป ประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพ รูปภาพนักเรียน ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดาผู้ปกครอง รายละเอียดการรับทุนต่างๆ และแสดงการค้างชำระค่าเทอม

 • ตัวระบบกำหนดเลขที่นักเรียนอัตโนมัติได้

 • กำหนดช่วงชั้น โดยแบ่งออกเป็นหลายช่วงชั้น

 • มีระบบสืบค้น (เพียงระบุรหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน(บางคำ) หรือค้นหาตามห้องเรียนได้

 • สามารถกำหนดนักเรียนไว้ล่วงหน้าได้

 • รองรับการรับเด็กนักเรียนจากภายนอกในช่วงเวลาเรียนพิเศษปิดเทอมได้ โดยรหัสนักเรียนจะไม่ซ้ำกับกลุ่มนักเรียนหลัก

 • จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ลาออก ได้แก่ วันที่ลาออก เหตุผลที่ลาออก ซึ่งนำข้อมูลส่วนนี้ไปแสดงที่ใบรับรองผลการเรียนได้

 • ผู้ใช้สามารถกำหนด “ข้อมูลหลัก” ภายในระบบได้ตามต้องการ ทั้งชั้นเรียน ระดับชั้น ข้อมูลนักเรียน เหตุผลการลาออก นักเรียนทุน ข้อมูลครู เป็นต้น

 • สามารถเลื่อนนักเรียนข้ามช่วงชั้นเมื่อสิ้นภาคเรียนที่สอง โดยเลือกรูปแบบในการเลื่อนชั้นได้ เช่น แบบสลับเรียงตามคะแนนสอบ แบบยกชั้นเรียน หรือแบบกำหนดเอง

 • จัดเก็บฐานข้อมูลนักเรียนทุกช่วงชั้น พร้อมประวัติโดยละเอียดและผลการเรียนในแต่ละชั้นที่ผ่านมา

 • สามารถเพิ่มนักเรียนใหม่ โดยระบุเลขประจำตัวชั่วคราวก่อน และเปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวตัวจริงในภายหลัง

 • สามารถย้ายข้อมูลนักเรียนไป แฟ้มหรือแหล่งเก็บข้อมูลนักเรียนลาออก (โดยประวัติยังคงเก็บไว้อยู่)

 • พิมพ์ใบสรุปรายชื่อนักเรียน ทั้งที่เรียนอยู่ปัจจุบันหรือลาออกไปแล้ว โดยระบุปีการศึกษา ภาคเรียน รหัสนักเรียน แยกตามชั้น หรือแยกตามห้องได้

 • เก็บประวัติสุขภาพของนักเรียนได้

 • มีระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลระดับเมนู

 • ใช้ได้กับโรงเรียนที่มีการสอนแบบ Bilingual Program ได้

การส่งออกข้อมูลนักเรียน

 • นำข้อมูลนักเรียนออกระบบในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel ได้

 • พิมพ์ใบมอบตัวนักเรียนจากระบบได้ทันที

 • พิมพ์รายงานใบรับรองต่างๆ เช่น ปพ.7A ปพ.7B ปพ.1 (แยกช่วงชั้นที่ 1-3 และช่วงชั้นที่ 4)

 • พิมพ์ใบรับรองความประพฤติได้ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ

 • พิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนทั้งหมด โดยแยกตามชั้นเรียนได้

รายงาน

 • ใบรับรองความประพฤติ ใบรับรองและเกรดเฉลี่ย

 • ใบรับรอง ทั้งรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ

 • ใบรับรองวีซ่า

 • ใบรับรองแบบเต็ม ทั้งรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ

 • ใบรับรองผลการเรียน

 • ใบมอบตัวนักเรียน

 • รายงานจำนวนนักเรียนแยกตามชั้น/ห้อง

 • รายชื่อนักเรียนชั้น/ห้อง ทั้งรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ

 • รายชื่อนักเรียนรับสมุดพก ทั้งรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ

 • รายชื่อนักเรียนเก่า

 • รายชื่อนักเรียนใหม่

 • ปพ.1

การกำหนดคะแนนความประพฤติและการเชื่อมต่อ

 • กำหนดและแก้ไขหัวข้อตัดคะแนนความประพฤติและความดี

 • พิมพ์รายงานการตัดคะแนนรายบุคคล

 • เชื่อมต่อไปยัง ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน (Time Attendance System) เพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกโรงเรียน ของนักเรียนแต่ละคนได้

 • เชื่อมต่อไปยังระบบบริหารจัดการงานขาย (Point of Sales System) เพื่อให้นักเรียนใช้บัตรนักเรียนซื้ออาหาร/ซื้อของแทนการแลกชิปได้

การกำหนดเกี่ยวกับทุน

 • กำหนดประเภททุนต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด หรือให้เลือกชำระบางส่วน

 • กำหนดเงื่อนไขการให้ทุนหรือตัดทุนเองได้ เช่น ผูกกับผลการเรียน (เกรด)

 • มีระบบสืบค้น (Intelligent Search) ช่วยให้ค้นหานักเรียนแบบเจาะจง เพื่อเพิ่ม-ระบุข้อมูลนักเรียนทุนได้อย่างรวดเร็ว

 • ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุนและตัวช่วยการค้นหาให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน

 • กำหนดวันเรียน และวันหยุดต่างๆ ในแต่ละเทอม เพื่อคำนวณวันมาเรียนและวันหยุดภายใน 1 เทอม

 • กำหนดวันเรียนในสัปดาห์ (เช่น จันทร์ถึงศุกร์เรียน และหยุดในวันเสาร์อาทิตย์)

 • กำหนดช่วงเวลาเรียน ในแต่ละคาบเรียน (เวลาเริ่ม-สิ้นสุดการเรียน) และสามารถเพิ่ม-แก้ไข คาบเรียนได้

 • กำหนดคาบเรียนใน 1 สัปดาห์ และคาบเรียนทั้งหมดใน 1 เทอมแบบอัตโนมัติ

 • กำหนดช่วงเวลาพักย่อย หรือ พักเที่ยงได้เอง

 • กำหนดชื่อห้องเรียน ครูผู้รับผิดชอบของแต่ละห้อง และสถานที่ตั้งได้ เพื่อให้ง่ายต่อการหาข้อมูลห้องเรียน

 • เลือกดูข้อมูลครู ในแต่ละกลุ่มการเรียน เช่น กลุ่มการเรียนใด มีครูสอนกี่ท่าน

การจัดตารางสอน

 • ดูตารางสอนแบบรายวันได้

 • ดูสถานะครูผู้สอน เช่น เป็นการสอนแทน การสอนคืนคาบ หรือเปลี่ยนผู้สอนได้

 • จองคาบเรียนและกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ได้ ทั้งนี้ สามารถดูได้ทั้งมุมมองวันจองและมุมมองคาบเรียน

 • คัดลอกตารางสอน ไปยังเทอมถัดไปหรือปีการศึกษาถัดไปได้

 • ดูตารางสอนได้หลายมุมมอง เช่น มุมมองชั้นเรียน มุมมองครูผู้สอน มุมมองห้องเรียน

 • คัดลอกคาบเรียน ย้ายคาบเรียน และสลับคาบเรียน ในแต่ละวิชา ได้อย่างรวดเร็ว

รายงาน

 • รายงานครูสอนแทนในแต่ละวัน

 • รายงานครูสอนแทนและสอนคืนคาบ

 • รายงานรายชื่อครูสอนแทนและไม่มีสอนคืนคาบ


Copyright © 2017. All rights reserved.