โปรแกรมควบคุมและตรวจสอบการรับเข้าสินค้า (Lotus-DC)

        เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในห่วงโซ่อุปทานอย่างมีมาตรฐานร่วมกัน โดยยึดหลักหัวใจสำคัญของโลจิสติกส์ ด้วยโปรแกรมควบคุมและตรวจสอบการรับเข้าสินค้า พร้อมอำนวยความสะดวกให้ทำงานหน้างานเป็นเรื่องง่าย  ตรวจสอบได้เร็ว และอัปเดตข้อมูลจากซัพพลายเออร์แบบเรียลไทม์ แม้สินค้าเข้าปริมาณสูงเกินหลักหมื่นก็ไม่หวั่น


จุดเด่นของโปรแกรม

 • ช่วยให้การตรวจสอบและคัดสินค้ารับเข้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง พร้อมให้การตรวจสอบซ้ำ ๆ เป็นเรื่องง่าย

 • กำหนดสถานที่ตรวจสอบสินค้าเองได้

 • รองรับการแบ่งลักษณะการรับเข้าสินค้าตามเป้าหมายและรายละเอียดการจัดส่ง เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการการรับเข้าสินค้า

 • แสดงสถานะการดำเนินการและผลการตรวจสอบด้วย “สี” ให้เข้าใจง่ายและเห็นชัดเจน

 • มีตัวเลือกยืนยันการรับของหลายรูปแบบ และพร้อมให้บันทึกปัญหาหรือเหตุผลสำหรับรายการที่มีปัญหาทันที

 • แสดงรายการและรายละเอียดสำคัญทั้งหมดของ “ทุกรายการใบสั่งซื้อ” ที่อยู่ภายใต้ “เลขที่การจองเดียวกัน” เช่น จำนวนและรายการใบสั่งซื้อ ผลการตรวจสอบและจำนวนรับ-ไม่รับสินค้า จำนวนสินค้าทั้งหมดในใบงาน และรายละเอียดรายการกล่องที่จัดส่ง เป็นต้น

 • รองรับการตรวจสอบและรับสินค้าเข้า “ทุกรายการใบสั่งซื้อ” ที่อยู่ภายใต้ “เลขที่การจองเดียวกัน” พร้อมกันภายใน 1 ครั้ง

 • “ยืดหยุ่น” ขั้นตอนการรับสินค้า จนกว่าผู้ใช้งานจะกดปุ่ม “ยืนยันการเข้าสินค้า”

 • “เสียงระบบแจ้งเตือนพิเศษ” สำหรับรายการใบสั่งซื้อที่ระบบตรวจสอบสินค้าและรับเข้าครบทันที โดยไร้ปัญหา

 • ป้องกันการดำเนินการ “รับเข้าสินค้าผิดพลาด” ด้วยการยืนยัน 2 ขั้นตอน ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

 • มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม ทั้งแบบเปลี่ยนจุดติดตั้งและแบบเคลื่อนที่ได้

 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบภาพรวม เชิงลึก และเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือในการทำงานร่วมกัน


การรับสินค้า

 • กำหนดสถานที่ตรวจสอบสินค้าได้ หากติดตั้งเทคโนโลยีเสริมตั้งแต่ 1 ประตู/ช่องขึ้นไป

 • กระตุ้นและสังเกตงานที่ต้องรับเข้าได้ง่าย โดยที่หน้าจอหลักของอุปกรณ์แสดง “จำนวนคิวงาน” ที่รอดำเนินการรับเข้าสินค้า

 • “เมนูย่อย” รองรับการแบ่งลักษณะการรับเข้าสินค้าตามเป้าหมายและรายละเอียดการจัดส่ง เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการการรับเข้าสินค้าต่อไป เช่น ประเภทที่ 1 สำหรับจัดส่งที่คลังสินค้าหลัก พร้อมจัดเตรียมและแบ่งกล่องแพ็กสินค้าสำหรับส่งต่อไปยังสาขาย่อยเรียบร้อย เป็นต้น

 • แสดงสถานะการดำเนินการและผลการตรวจสอบด้วย “สี” เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตและเลือกรับ-ปฏิเสธของแบบเป็นสัดส่วน

 • มีตัวเลือกยืนยันการรับของหลายรูปแบบ ได้แก่ ยืนยันรับสินค้า ปฏิเสธและตีสินค้ากลับ และการเลือกรับสินค้าบางส่วน พร้อมให้บันทึกปัญหาหรือเหตุผลสำหรับรายการที่มีปัญหาทันที

 • แสดงรายการและข้อมูลการจองสินค้า พร้อมสถานะการดำเนินการรับเข้าสินค้า ได้แก่ เลขที่การจอง ชื่อคู่ค้า หมายเลขประตูที่ใช้ดำเนินการ และพนักงานผู้ดำเนินการ

 • แสดงรายการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ใบสั่งซื้อทุกรายการ” ที่อยู่ภายใต้เลขที่การจองเดียวกันอย่างละเอียด ได้แก่ เลขที่การจอง หมายเลขประตูที่ใช้ดำเนินการ จำนวนและรายการใบสั่งซื้อ จำนวนกล่องที่รับจริงและจำนวนกล่องทั้งหมดในใบงาน จำนวนสินค้าที่รับจริงและจำนวนสินค้าทั้งหมดในใบงาน และรายละเอียดรายการกล่องที่จัดส่งให้ใบสั่งซื้อนั้น

 • แสดงรายละเอียดรายการกล่องทั้งหมดที่จัดส่งภายใต้ใบสั่งซื้อหมายเลขนั้น ได้แก่ ลำดับรายการ หมายเลขกล่อง เลขที่สาขา(เป้าหมายการจัดส่ง) และจำนวนสินค้าภายในกล่อง

 • รองรับการตรวจสอบและรับสินค้าเข้า “ทุกรายการใบสั่งซื้อ” ที่อยู่ภายใต้ “เลขที่การจองเดียวกัน” พร้อมกันภายใน 1 ครั้ง

 • พร้อม “ยืดหยุ่น” ขั้นตอนการรับสินค้า โดยแบ่งปริมาณการรับ-ตรวจสอบสินค้าได้มากกว่า 1 รอบ จนกว่าผู้ใช้งานจะกดปุ่ม “ยืนยันการเข้าสินค้า”

 • “เสียงระบบแจ้งเตือนพิเศษ” สำหรับรายการใบสั่งซื้อที่ระบบตรวจสอบสินค้าและรับเข้าได้ครบทันที โดยไร้ปัญหา เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจและไม่พลาดการบันทึกรายการนั้น

 • ป้องกันการดำเนินการ “รับเข้าสินค้าผิดพลาด” ด้วยการยืนยัน 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1.เลือกจำนวนกล่องที่ต้องการและเลือกหัวข้อที่ต้องการดำเนินการรับ-ไม่รับ เพื่อยืนยันเบื้องต้น 2.ตรวจสอบรายการข้อมูลและกดยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

 • พร้อมให้ตรวจสอบสินค้าซ้ำ ๆ ได้ทันที

 • มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งานได้ตามเหมาะสม ทั้งติดตั้งแบบเปลี่ยนจุดติดตั้งได้และแบบเคลื่อนที่ได้


รายงานสรุปผลการดำเนินงานในการรับเข้าสินค้า แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

 1. แสดงข้อมูลแบบภาพรวมและเชิงลึกตามหมายเลขการจองสินค้าเกี่ยวกับการรับสินค้า ตั้งแต่ข้อมูลคู่ค้า การดำเนินการที่หน้างาน และรายละเอียดลึกถึงกล่องแพ็กสินค้าแต่ละกล่องใน “รายงานของการจองสินค้า”
 2. แสดงเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลตามเลขที่ใบสั่งซื้อ ทั้งข้อมูลคู่ค้า การรับสินค้า และผลสรุปการดำเนินการใน “รายงานเลขที่ใบสั่งซื้อ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ รวมถึงความน่าเชื่อถือในการทำงานร่วมกัน
 3. แสดงข้อมูลการจัดส่งตามใบสั่งซื้อสำหรับสาขาย่อยแต่ละสโตร์ ทั้งข้อมูลคู่ค้า รายละเอียดการรับสินค้ารายกล่องตามลำดับหมายเลขกล่อง และและผลสรุปการดำเนินการใน “รายงานแสดงตามสโตร์”

อื่น ๆ

 • รองรับการบันทึกข้อมูลออกจากโปรแกรมในรูปแบบไฟล์ Excel ด้วยนามสกุล .xls
 • ตัวช่วยในการคัดกรองข้อมูลให้แสดงผลเพียงสิ่งที่ต้องการ เช่น หมายเลขใบสั่งซื้อ